HIGHLIGHTS

จันวาณิชย์ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ

    เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมขชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด นำโดยนายธนพล  กองบุญมา

See all

จันวาณิชย์ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ

    เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมขชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด นำโดยนายธนพล  กองบุญมา

See all