HIGHLIGHTS

มหิดล – จันวาณิชย์ รวมพลังพัฒนา “Digital Healthcare” เพื่อสุขภาพคนไทย

วิศวะมหิดล-จันวาณิชย์ ผนึกพลังวิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะเพื่อสุขภาพคนไทยและอนาคตประเทศไทย

查看更多

มหิดล – จันวาณิชย์ รวมพลังพัฒนา “Digital Healthcare” เพื่อสุขภาพคนไทย

วิศวะมหิดล-จันวาณิชย์ ผนึกพลังวิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะเพื่อสุขภาพคนไทยและอนาคตประเทศไทย

查看更多