logo-cwn1

จันวาณิชย์ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด โดย คุณธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณพีระพล พรหมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนวัตกรรม และทีมศูนย์นวัตกรรม บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเป้าหมายความร่วมมือต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

 

“การลงนามความร่วมมือในวันนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญ ในการร่วมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของประเทศและโลกในอนาคต” คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว

นายธนพล กองบุญมา กล่าวว่า “ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ร่วมกับองค์กรของภาครัฐและเอกชน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพแก่นักศึกษาและประชาชน ตลอดจนการผลิตนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะทางการแพทย์ ให้สามารถสร้างประโยชน์ต่อบุคลากรการแพทย์ และประชาชนอย่างสูงสุด”

RELATED POSTS