บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ร่วมหารือการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อนำส่งออกสู่ตลาดในอนาคต

  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม พร้อมด้วย คุณตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นวัตกรรม และคณะจากบริษัท จันวาณิชย์  จำกัด ในโอกาสร่วมหารือด้านการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการขยายผลและเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการยกระดับผลิตภัณฑ์ จากโครงการต่าง ๆ เพื่อนำสู่ตลาดในอนาคต ณ NSP VVIP Lounge อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ทั้งนี้ บริษัท จันวาณิชย์ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบอาคาร อันได้แก่ โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) เพื่อศึกษากลไกการทำงานของเครื่องจักรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปิดท้ายด้วย NSP INNO STORE พื้นที่ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการจากอุทยานฯ    …

จันวาณิชย์ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ

    เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมขชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด นำโดยนายธนพล  กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ในโอกาสเดินทางมาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะสนับสนุนและช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน วิชาการและการพัฒนาศักยภาพทางด้านสุขภาพ และระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพและการแพทย์ แลกเปลี่ยน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านสถานที่และเครื่องมือที่มีอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย สามารถทำการค้นคว้าในโครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม ขณะที่บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด จะศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิจัยแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และสนับสนุนด้านสถานที่…

จันวาณิชย์ ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา (Salaya Healthy Life 2565)

บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด โดย คุณธนพล กองบุญมา ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และทีมศูนย์นวัตกรรม บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนงาน มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา (Salaya Healthy Life 2565) ภายใต้หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดสาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑณ จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน, โรคไขมันในเลือดสูง และโรคไต จำนวน 300 คน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี