บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ร่วมหารือการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อนำส่งออกสู่ตลาดในอนาคต

  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม พร้อมด้วย คุณตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นวัตกรรม และคณะจากบริษัท จันวาณิชย์  จำกัด ในโอกาสร่วมหารือด้านการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการขยายผลและเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการยกระดับผลิตภัณฑ์ จากโครงการต่าง ๆ เพื่อนำสู่ตลาดในอนาคต ณ NSP VVIP Lounge อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ทั้งนี้ บริษัท จันวาณิชย์ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบอาคาร อันได้แก่ โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) เพื่อศึกษากลไกการทำงานของเครื่องจักรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปิดท้ายด้วย NSP INNO STORE พื้นที่ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการจากอุทยานฯ    …

จันวาณิชย์ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ

    เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมขชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด นำโดยนายธนพล  กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ในโอกาสเดินทางมาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะสนับสนุนและช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน วิชาการและการพัฒนาศักยภาพทางด้านสุขภาพ และระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพและการแพทย์ แลกเปลี่ยน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านสถานที่และเครื่องมือที่มีอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย สามารถทำการค้นคว้าในโครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม ขณะที่บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด จะศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิจัยแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และสนับสนุนด้านสถานที่…

จันวาณิชย์ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด โดย คุณธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณพีระพล พรหมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนวัตกรรม และทีมศูนย์นวัตกรรม บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเป้าหมายความร่วมมือต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน   “การลงนามความร่วมมือในวันนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญ ในการร่วมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของประเทศและโลกในอนาคต” คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว นายธนพล กองบุญมา กล่าวว่า “ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ร่วมกับองค์กรของภาครัฐและเอกชน…

จันวาณิชย์ ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา (Salaya Healthy Life 2565)

บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด โดย คุณธนพล กองบุญมา ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และทีมศูนย์นวัตกรรม บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนงาน มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา (Salaya Healthy Life 2565) ภายใต้หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดสาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑณ จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน, โรคไขมันในเลือดสูง และโรคไต จำนวน 300 คน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จันวาณิชย์ ผนึก SCB Academy ปั้นหลักสูตรพิเศษ เตรียมพร้อมบุคลากรของประเทศรับเทรนด์โลก

  จันวาณิชย์ จับมือ SCB Academy สร้างหลักสูตรพิเศษให้แก่ผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะดิจิทัลแบบฟาสต์แทร็ค ใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ตรงเป้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นไปที่ 3 กลุ่มงานหลักที่จะเป็นอนาคตของตลาดแรงงานในอนาคต ได้แก่ ดิจิทัล ไอที และอีคอมเมิร์ซ นายธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทร่วมมือกับ SCB Academy เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่ผู้เรียนใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น สามารถทำงานจริงได้ ภายใต้ชื่อ “โครงการสร้างความร่วมมือพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงสู่องค์กร” โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศให้แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้ ภายใต้ความร่วมมือกับ SCB Academy โดยจะมุ่งเน้นหลักสูตรสำหรับกลุ่มงานหรือกลุ่มอาชีพที่เริ่มพัฒนาในระยะแรก ได้แก่ กลุ่มงานดิจิทัล กลุ่มงานไอที และกลุ่มงานอีคอมเมิร์ซ ซึ่งโครงการนี้ เป็นการร่วมมือกันของสององค์กรเพื่อพัฒนาหลักสูตรและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ สำหรับพัฒนาบุคลากรด้วยความปรารถนาที่จะยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับกำลังคนที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบัน สร้างกำลังคนและบุคลากรดิจิทัลที่มีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลให้แก่กลุ่มคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อเปิดโลกและสร้างโอกาสใหม่ๆ ในตลาดแรงงานแห่งโลกอนาคต ทั้งนี้ จันวาณิชย์เติบโตมาจากโรงพิมพ์ด้านซีเคียวริตี้ และปรับตัวเข้าสู่งานไอที และงาน Trusted Service เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล ระยะเวลาที่ผ่านมา 101 ปี ทำให้จันวาณิชย์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์งานในปัจจุบันและในอนาคต จึงได้สร้างแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการจ้างงานปัจจุบัน…

จันวาณิชย์ร่วมเป็นกรรมการ โครงการ “GPO Ignite Program” ซึ่งจัดโดยองค์การเภสัชกรรมและ Durian

    คุณธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จํากัด ได้รับเกียรติเป็นกรรมการในโครงการ “GPO Ignite Program” ซึ่งจัดโดยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) หรือ Government Pharmaceutical Organization (GPO) หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจเดียว ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับบริษัท ดูเรียนคอร์ปปอเรชัน จํากัด (DURIAN) โดยโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมและสร้างโอกาสในการร่วม ลงทุนจากองค์การเภสัชกรรมและพันธมิตร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมบ่มเพาะ (Ignite Program) การให้คําปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Mentoring Session) กิจกรรม Product Showcase และกิจกรรม Ignite Clinic เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทําธุรกิจนวัตกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีกําหนดการให้ทีมผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส นําเสนอแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมให้แก่นักลงทุนและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจ เพื่อให้เกิดเป็นโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจ และมีโอกาสได้เรียนรู้แนวคิดการทําธุรกิจให้สามารถพัฒนาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ในช่วง Product Show Case…

จันวาณิชย์ร่วมสร้างผู้นำในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในการประชุม Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC

  ศูนย์นวัตกรรม บริษัทจันวาณิชย์ จำกัด โดยคุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ รองประธานกรรมการบริษัทจันวาณิชย์ และดร.กัลยาณี ทัฬหชัยบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจนวัตกรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมเสวนา (Panelist) กับนักวิจัยมหาวิทยาลัย ตัวแทนภาครัฐและเอกชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลาง เพื่อสร้างภาวะผู้นำในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยเน้นการสร้างโอกาสในเวทีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้นักวิจัย The Inclusive Science Leadership Program for Early- to Mid-Career Researchers in APEC and the APEC Emerging Researchers Workshop 2022 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  …

มาเนโกะ นำร่องปั้นนักศึกษาสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ ลงนามร่วมมือ MOU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอกย้ำตัวจริงด้านแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซ สร้างหลักสูตรคุณภาพ เรียนรู้ ทำจริง สู่การสร้างรายได้ทันที

มาเนโกะ แพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซครบวงจรในเครือบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลังในการเป็นพันธมิตร จัดหลักสูตรโซเชียลคอมเมิร์ซรายแรกของไทย  ที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ให้นักศึกษา พร้อมสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ สอดรับสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดแรงงานในปัจจุบัน นำโดย ธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด และ ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม    ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “โครงการนี้ได้มุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนกลุ่มวิชาเฉพาะผู้ประกอบการยุคใหม่ ของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งจะนำร่องในรุ่นแรกร่วม 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนในการลงมือทำธุรกิจดิจิทัล ทั้งการศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติที่เข้มข้น ผ่านแพลตฟอร์ม     มาเนโกะ ในเครือบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ซึ่งได้มีการร่วมมือกันในการออกแบบหลักสูตรที่นักศึกษาในแต่ละสาขา สามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้จริง โดยจะได้ศึกษาครบในทุกมิติ อาทิ ระบบการจัดการร้านค้า ระบบจัดการสินค้า และวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้จากโครงการ ผ่านคุณภาพของคอนเท้นต์ การสร้างการรับรู้ที่ส่งผลถึงการปิดการขาย ซึ่งนักศึกษาจะต้องนำเสนอผลงานจากการทำธุรกิจดิจิทัลทุกสิ้นเดือน ตลอดระยะเวลา 4 เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คุณภาพกับนักศึกษาอย่างแท้จริง สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็จะต่อยอดจากรุ่นแรก ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะอื่นๆ ได้เข้าร่วมโครงการในรุ่นถัดไป”…

เริ่มแล้ว!! โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ส่งบัณฑิต 7 หมื่นคนลงพื้นที่

    เมื่อวันที่ 1 ก.ค. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว) เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน พร้อมกับ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผช.รมว.อว. พร้อมด้วยอธิการบดีและผู้บริหารของ อว. และมีผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG  จำนวน 68,350 คน เข้าร่วม ซึ่งมีทั้งบัณฑิตจบใหม่และประชาชนที่จะลงไปทำงานกับชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลใน 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอย หลังจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล…

จุดประกายความคิดทางธุรกิจด้วย Maneko

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ม.สวนดุสิต และจันวาณิชย์จัดโครงการอบรมการพัฒนาธุรกิจทางการตลาดในยุคดิจิทัล (จุดประกายความคิดธุรกิจ)   ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และจันวาณิชย์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาธุรกิจทางการตลาดในยุคดิจิทัล (จุดประกายความคิดธุรกิจ) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากคุณธนพล กองบุญมา CEO กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด นำทีมวิทยากรมาให้ความรู้ ได้แก่ คุณอาสา ผิวขำ กรรมการผู้จัดการ Chanwanich Digital Platform บรรยายเรื่อง  Social Commerce is serious/fun Business และคุณน้ำทิพย์ เงินแย้ม หัวหน้า Digital Platform Chanwanich บรรยายเรื่อง เปลี่ยน Timeline  ให้กลายเป็น Point of Sell โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วม…