logo-cwn1

จุดประกายความคิดทางธุรกิจด้วย Maneko

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ม.สวนดุสิต และจันวาณิชย์จัดโครงการอบรมการพัฒนาธุรกิจทางการตลาดในยุคดิจิทัล (จุดประกายความคิดธุรกิจ)

 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และจันวาณิชย์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาธุรกิจทางการตลาดในยุคดิจิทัล (จุดประกายความคิดธุรกิจ) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากคุณธนพล กองบุญมา CEO กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด นำทีมวิทยากรมาให้ความรู้ ได้แก่ คุณอาสา ผิวขำ กรรมการผู้จัดการ Chanwanich Digital Platform บรรยายเรื่อง  Social Commerce is serious/fun Business และคุณน้ำทิพย์ เงินแย้ม หัวหน้า Digital Platform Chanwanich บรรยายเรื่อง เปลี่ยน Timeline  ให้กลายเป็น Point of Sell โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วม On-site ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และ Online ผ่านระบบ Zoom วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

 

 

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

RELATED POSTS