สมัครงาน

ข้อมูลส่วนบุคคล

ประวัติที่พักอาศัย

ประวัติการศึกษา

ขนาดไฟล์สูงสุด 128 MB
ขนาดไฟล์สูงสุด 128 MB

ผลงาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในใบสมัครนี้เป็นความจริง และถูกต้องทุกประการ หากปรากฎภายหลังว่าข้อความตอนหนึ่งตอนใดเป็นเท็จไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรแจ้งให้ทราบแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า