logo-cwn1

ยุคสมัยจันวาณิชย์

ยุคที่ 1 Evolutional Level

ยุคที่ 1 Evolutional Level

 

จันวาณิชย์ เริ่มต้นธุรกิจด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์ ภายใต้บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณลักษณะป้องกันการปลอมแปลงเอกสารมาใช้ในกระบวนการพิมพ์ จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้บริการสิ่งพิมพ์มาจนถึงปัจจุบัน เช่น ธนบัตรใบละ 1 บาท สลากกินแบ่ง เอกสารป้องกันปลอมแปลงขั้นสูงสุด แสตมป์ เอกสารทางการเงิน พิมพ์ข้อมูลแปรผันและใบแจ้งต่างๆ  บัตรแสดงตัวตน ให้บริการสินค้าและบริการทางการศึกษา คูปองต่างๆ บัตรพลาสติกและบัตรสมาร์ทการ์ด (Chip card, EMV) และได้ขยายธุรกิจในการให้บริการผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ (Packaging)  ระบบการจัดทำเอกสารในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) และบริการคลังสินค้าและบรรจุหีบห่อ (Fulfillment)

นอกจากพิมพ์สิ่งพิมพ์แล้ว จันวาณิชย์ยังนำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษ บริการตัด-กรอกระดาษ และมีการขยายสินค้าและบริการใหม่ โดยการเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนแบบลามิเนต ภายใต้บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ยุคที่ 2 Digital Level

ยุคที่ 2 Digital Level

 

จากการที่ให้บริการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี ทำให้จันวาณิชย์เริ่มให้บริการธุรกิจแบบครบวงจร (Business Outsourcing Service) โดยใช้แนวคิดในการพัฒนาสิ่งพิมพ์พร้อมระบบและเทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการด้วยความใส่ใจ จึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) แบบผังชิพ และ Operating ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตอีกด้วย หลังจากที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาระบบปัจจุบันมากขึ้นแล้ว จันวาณิชย์ จึงเพิ่มอีกหนึ่งธุรกิจโดยการเป็น System Integrator ในการให้บริการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ธุรกิจสร้างโอกาสในการเติบโตมากขึ้น และนอกจากนั้นได้ริเริ่ม ค้นคว้า ในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อตอบรับการเติบโตของเทคโนโลยีและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย

ยุคที่ 3 Sustainable Level

ยุคที่ 3 Sustainable Level

 

ตลอดการดำเนินธุรกิจมามากกว่า 100 ปี จันวาณิชย์ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินธุรกิจให้เติมโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนไทย จันวาณิชย์จึงมีความตั้งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาเพื่อสร้างแพลตฟอร์มและบริการที่มีคุณภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชีวิตของประชาชนขาวไทยดีขึ้น โดยปัจจุบันมีแฟลตฟอร์มดังนี้ Nextwork แพลตฟอร์มสร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ และ HealthTeams แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการการตรวจของแพทย์และอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้

 • 2464
 • 2518
 • 2533
 • 2546
 • 2547
 • 2548
 • 2551
 • 2552
 • 2555
 • 2557
 • 2560

VISION

เป็นบริษัทที่สร้างคุณค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดี ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่สังคมไทย

MISSION

เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตและสร้างคุณค่าระยะยาวสำหรับความยั่งยืนของธุรกิจ