ร่วมงานกับจันวาณิชย์

เติบโต เรียนรู้และยั่งยืนไปด้วยกัน

logo-cwn1

ร่วมงานกับเรา

จันวาณิชย์ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน

เราเชื่อว่าความสำเร็จและความยั่งยืนเกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงาน และให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นจันวาณิชย์จึงจัดทำพื้นที่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และลองผิดลองถูก รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้ Upskill และ Reskill เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเรายังเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ดีให้กับสังคม
img-career

คุณค่าที่กำหนดทิศทางการทำงานของเรา

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

ประกันชีวิตและสุขภาพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การตรวจสุขภาพประจำปี
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนา

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร