นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ เก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ใคร่ขอความยินยอมจากผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้ ผู้สมัครงานรับทราบว่าหนังสือแสดงความยินยอมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครงาน

ข้อ 1. วัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทฯ มีการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามกระบวนการรับสมัครงานของบริษัทฯ
  2. เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติและทักษะของผู้สมัครงานว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือไม่
  3. เพื่อประโยชน์ในการติดต่อเพื่อการนัดหมายสัมภาษณ์งาน การส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
  4. เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัครงานไปยังบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทจันวาณิชย์
  5. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นใด ที่มีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ

   ทั้งนี้ หากภายหลังบริษัทฯได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้สมัครงานทราบและขอความยินยอมก่อนการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดให้มีการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย

 

ข้อ 2. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

   ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บ รวมรวม ใช้หรือเปิดเผย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด
  2. Resume จดหมายนำ ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านการทำงาน
  3. ข้อมูลในการติดต่อกับผู้สมัครงาน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไลน์ไอดี (LINE ID) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น
  4. ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตต่าง ๆ
  5. ข้อมูล IP Address หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
  6. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น บุคคลอ้างอิง รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้ ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัทฯ ผู้สมัครงานรับรองและรับประกันว่ามีอำนาจในการกระทำดังกล่าวและอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามเอกสารฉบับนี้ นอกจากนี้ผู้สมัครงานมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงเอกสารฉบับนี้และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลที่สาม
  7. ข้อมูลที่รวบรวมจากผู้สมัครงาน เช่น ข้อมูลที่ผู้สมัครงานแจ้งแก่บริษัทฯ ในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ข้อมูลของผู้สมัครงานในการทำแบบทดสอบต่างๆ เป็นต้น

 

ข้อ 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่สิ้นสุดขั้นตอนการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายของผู้สมัครงาน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

3.1 กรณีที่ผู้สมัครงานผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานต่อไปในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
3.2 กรณีมีเหตุจำเป็นตามคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล, คำสั่งศาล, คำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ
3.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
3.4 บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะจัดเก็บเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการประมวลผล หรือตามที่กฎหมายกำหนด จะเป็นกรณีที่ได้มีการจัดทำข้อมูลไว้ในรูปแบบนิรนาม (Anonymous Personal Data) และจะเป็นประโยชน์กับสาธารณะ (Public Interest) เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ รวมทั้งสถิติศาสตร์ (Scientific or Historical research purposes or Statistical Purposes)

 

ข้อ 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยตามที่ระบุไว้ข้างต้นผู้สมัครงานรับทราบและยินยอมว่าบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้กับบุคคลอื่น ดังต่อไปนี้

4.1 กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์
4.2 บุคคลหรือองค์กรที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ให้บริการวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ เป็นต้น
4.3 บริษัท ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการดำเนินคดีตามกฎหมาย การบังคับคดี เป็นต้น

      ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการให้บุคคลหรือองค์กรเหล่านั้นมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และอยู่บนพื้นฐานการรู้เท่าที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา

 

ข้อ 5. สิทธิของผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    ผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิดังนี้

  1. ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2. แจ้งให้บริษัทฯดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  3. คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้
  4. ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงได้รับการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบภายหลังโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ หรือในกรณีที่เกิดจากการกระทำใดๆ ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายของบุคคลหรือซอฟต์แวร์อื่น
  5. ขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด
  6. ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้
  7. ร้องเรียนในกรณีที่บริษัท ฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธสิทธิของผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นโดยอาศัยเหตุตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า หรือกฎหมายอื่นได้อนุญาตไว้

 

ข้อ 6. ผลของการถอนความยินยอม

     ความยินยอมที่ผู้สมัครงานให้ไว้เพื่อเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าผู้สมัครงานจะได้บอกถอนความยินยอมเป็นหนังสือแจ้งต่อบริษัทฯ
     เมื่อบริษัทฯได้รับแจ้งความประสงค์ของผู้สมัครงานตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. แล้ว บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการร้องขอของผู้สมัครงาน (ถ้ามี) โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามคำขอภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งเป็นหนังสือจากผู้สมัครงาน
การเพิกถอนความยินยอมของผู้สมัครงาน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้สมัครงานได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น

 

ข้อ 7. ช่องทางติดต่อ

    ผู้สมัครงานสามารถติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
อีเมล์ hrbp@chanwanich.digital
ไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองส่งถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่อยู่ : 699 อาคารกองบุญมา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

    ข้าพเจ้าได้รับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามขอบวัตถุประสงค์ ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ดังต่อไปนี้