logo-cwn1

จันวาณิชย์ร่วมเป็นกรรมการ โครงการ “GPO Ignite Program” ซึ่งจัดโดยองค์การเภสัชกรรมและ Durian

   
คุณธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จํากัด ได้รับเกียรติเป็นกรรมการในโครงการ “GPO Ignite Program” ซึ่งจัดโดยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) หรือ Government Pharmaceutical Organization (GPO) หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจเดียว ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับบริษัท ดูเรียนคอร์ปปอเรชัน จํากัด (DURIAN) โดยโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมและสร้างโอกาสในการร่วม ลงทุนจากองค์การเภสัชกรรมและพันธมิตร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมบ่มเพาะ (Ignite Program) การให้คําปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Mentoring Session) กิจกรรม Product Showcase และกิจกรรม Ignite Clinic เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทําธุรกิจนวัตกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีกําหนดการให้ทีมผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส นําเสนอแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมให้แก่นักลงทุนและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจ เพื่อให้เกิดเป็นโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจ และมีโอกาสได้เรียนรู้แนวคิดการทําธุรกิจให้สามารถพัฒนาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ในช่วง Product Show Case โดยจุดมุงหมายของโครงการคือช่วยผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเติบโตด้วยการร่วมลงทุนจากทางองค์การเภสัชกรรมและเครือข่ายพันธมิตรจาก DURIAN
   

RELATED POSTS